Pedagogisch werkplan

pedagogisch werkplan bso 2018 herzien

 

Voorwoord

Met het pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang  (Bso) willen wij richting geven aan het handelen van de pedagogisch medewerkers in het belang van het welbevinden van het kind. Het beleid is een leidraad voor pedagogisch medewerkers en biedt houvast bij hun dagelijkse omgang met de kinderen.

Het pedagogisch werkplan geeft ouders van de kinderen die naar de bso gaan inzicht in onze werkwijze en de omgang met de kinderen.

Ook instanties die betrokken zijn zoals de gemeente en de GGD krijgen op deze manier inzicht in onze pedagogische werkwijze.

 

Organisatie

L.O.L. kinderopvang is een kleinschalige zelfstandige organisatie die opvang biedt aan kinderen van 0-12 jaar.

De opvang is gevestigd in Aalden aan de paardelandsdrift 13 in een multifunctioneel centrum.

De kinderopvang biedt dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar, peuteropvang voor kinderen van 2,5 – 4 en buitenschoolse schoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

De eigenaren van L.O.L. kinderopvang zijn Janneke Nijboer-vanLaar en Esther Manting. Beide fulltime werkzaam op de groepen.

 

Het initiatief voor de oprichting van L.O.L. kinderopvang komt voort uit de wens van beide houders om een eigen visie en beleid te formuleren en uit te voeren.

Dit heeft geleid tot een eigen kleinschalige kinderopvang waarbij het kind centraal staat en waarbij het kind opgevangen wordt in een warme huiselijke omgeving.

L.O.L. kinderopvang wil in goed overleg met ouders een bijdrage leveren aan de persoonlijke, lichamelijke emotionele en sociale ontwikkeling van de kinderen.

 

De visie van L.O.L. kinderopvang staat voor het unieke van elk kind!

Elk kind is uniek en heeft een eigen karakter. De omgeving beïnvloedt de ontwikkeling van het kind maar andersom ook, er is voortdurend een wisselwerking tussen kind en omgeving.

 

De buitenschoolse opvang biedt een veilige en verantwoorde opvang aan en draagt bij aan de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen.

 

De kinderen krijgen de ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen en op hun eigen manier te ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving.

 

1. Uitgangspunten van de organisatie

Om ons doel te bereiken, hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd. In onze uitgangspunten hebben we beschreven wat de kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen en vooral plezier te hebben.

De volgende uitgangspunten vormen de basis van de opvang na school en in de vakanties.

 

– We benaderen kinderen met respect. We luisteren en kijken goed naar elk kind afzonderlijk want elk kind heeft andere behoeftes.

– We benaderen kinderen positief, complimenten zijn hierin erg belangrijk,

– Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich prettig en veilig voelen in de omgeving en met de pedagogisch medewerkers.

– Wij willen het kind uitdaging bieden en kansen geven om zich verder te ontwikkelen

– Wij bieden uitdaging aan elk kind doormiddel van sport, spel, (veelal buiten), inrichting en speelgoed.

– Wij willen dat de kinderen meedenken in de vorm van activiteit en we sturen zo nodig.

 

2. De buitenschoolse opvang

De bso biedt opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar.

Bij de bso beschikken we over 30

kindplaatsen.

Na schooltijd maken we gebruik van verschillende ruimtes voor activiteiten.

Op donderdag hebben we de beschikking over de sporthal en geven we sportlessen.

Op onze buitenschoolse opvang wordt tijdens het spelen rekening gehouden met de verschillende behoeftes van de kinderen.

De pedagogisch medewerkers bereiden een aantal activiteiten voor waaruit de kinderen kunnen kiezen. Bij het uitvoeren van deze activiteiten ( buiten de sporthal om) kan de groep gesplitst worden in een subgroep. Omdat er voldoende pedagogisch medewerkers op de groep staan is er begeleiding bij dit subgroepje zodat elk kind voldoende aandacht krijgt en de pedagogisch medewerker is dan verantwoordelijk voor deze subgroep.

Wij kiezen er bewust voor dat kinderen na school verplicht een activiteit kiezen zodat er geen “verveel”momenten zijn. Er worden voldoende activiteiten  aangeboden waaruit gekozen kan worden. Op donderdag staat sport centraal en alle kinderen gaan mee voor een actieve middag. Na een uur sporten wordt gekeken of er kinderen zijn die behoefte hebben aan een rustige activiteit. Deze kinderen kunnen dan terug naar het Bso lokaal voor een rustige activiteit.

Wij zijn veel buiten en stimuleren de kinderen dan ook om veel naar buiten te gaan, dit doen we ook door buitenactiviteiten te organiseren.

 

Hieronder volgt het schema  van de basisgroepen. Op het moment van minder dan 20 kinderen zullen we de basisgroepen samenvoegen. Hierbij kijken we uiteraard wel naar het kindratio. Ook tijdens uitjes kunnen we afwijken van de vaste stamgroepen.

Ouders worden op de hoogte gesteld doormiddel van een app of mondelinge communicatie. Naast de deur hangt een bord waarop staat beschreven wie er werkt op een basisgroep. Zo zijn ouders altijd op de hoogte van de aanwezigheid van de pme-ers.

 

Basisgroep leeftijd Max.
Tof 4- 8 jaar 15
Stoer 8-12 jaar 15

 

 

Het aantal pedagogisch medewerkers op de groep hangt af van het aantal kinderen op de groep. Wij gebruiken hiervoor www.1ratio.nl voor de berekening.

Wij streven ernaar om een extra pmér in te zetten zodat er voldoende aandacht is voor alle kinderen. Wij wijken niet af van de BKR en werken niet met de 3 – uurs regeling waarbij je mag afwijken van de BKR.

 

 

2.1 : Mentorschap

Het mentor schap is verdeelt over de pmérs. Tijdens de intake met ouders informeren we de ouders wie de mentor van hun kind is. Ook de kinderen informeren we hierover als de leeftijd dit toestaat. De mentor is een bekend gezicht voor de kinderen en werkt tenminste 1 keer in de week op de basisgroep van het kind.

De mentor zorgt voor goede communicatie met de ouders en op het moment van aanwezigheid op de groep verzorgd zij ook de overdracht. De mentor onderhoudt de korte verslaglegging over de ontwikkeling en het algehele welbevinden van het kind in een halfjaarlijks overleg met het team.

 

De bso is gevestigd in een klaslokaal en is ingedeeld in hoeken.

Deze hoeken zijn doormiddel van kasten afgebakend en in deze kasten ligt spelmateriaal waar de bso-ers zelf uit kunnen kiezen.

Er is een poppenhoek, puzzeltafel, bouwhoek, leeshoek en een grote tafel waar geknutseld en gegeten kan worden. In de ruimte is ook een laag aanrecht waar de kinderen zelf hun handen kunnen wassen. Er is een afgesloten kast waarin een koelkast staat en materiaal waar de kinderen niet zonder begeleiding mee mogen spelen. Er hangt een digibord in de ruimte.

In het speellokaal van de school is ruimte voor grondspelen en kunnen de kinderen mooie bouwwerken maken van lego enz.

Buiten maken we gebruik van de schoolpleinen van de scholen en zijn we vaak in het bos achter de scholen te vinden. De sportvelden zijn op loopafstand en gaan we graag heen.

 

 

2.2 Dagritme, structuur en werkwijze.

Het is voor alle kinderen belangrijk dat ze de structuur van de dag kennen.

Vaste momenten voor activiteiten, eten en drinken.

Kinderen leren deze structuur snel en pikken op wat andere kinderen doen. Hierbij horen natuurlijk de regels voor bepaalde afspraken en deze bespreken we met de kinderen en we wijzen ze op afspraken, Dit biedt de mogelijkheid voor kinderen om met de pmérs te overleggen om zelfstandig dingen te doen.

Als het gaat om afspraken maken met vriendjes of een activiteit buiten de bso  is dit altijd vooral overlegd met de ouders.

 

Om 14.00 uur komen de kinderen van de openbare school binnenlopen, pmérs zijn in de hal aanwezig om de kleuters op te vangen. Hierna volgt vrij spel en wachten we op de kinderen van de christelijke school die om 14.30 uur vrij zijn. Ook hier worden de kinderen opgehaald.

Aan tafel wordt dan gezamenlijk wat gedronken en eten we een koekje.

We bespreken de activiteiten en de kinderen kiezen een activiteit. Ongeveer om 16.00 uur wordt er weer wat gedronken en eten de kinderen een cracker. Hierna gaan we verder met de activiteit of kunnen de kinderen iets anders kiezen.

Vanaf 16.30 uur druppelen ouders binnen en om 18.30 uur sluit de bso.

 

Van dit schema wordt afgeweken indien er een uitstapje plaatsvindt en tijdens vakanties.

 

Dit dagritme is bekend bij de kinderen en pm’ers. We hebben huisregels en deze kennen de kinderen. De lijst met huisregels/afspraken hangt in de ruimte van de bso.

 

2.3. Wennen

Wanneer ouders een aanvraag doen voor buitenschoolse opvang biedt L.O.L. kinderopvang de mogelijkheid om te komen wennen. In overleg met de ouders kijken we naar de wenperiode die het kind nodig heeft. Ieder kind is verschillend en heeft ook een andere wenbehoefte. Dit kan een uurtje zijn maar ook twee middagen. Deze wenmomenten zijn kosteloos.

 

2.4. Leeftijdsgericht werken

We kijken bij activiteiten naar de leeftijden en niveau van kinderen. Elk kind is hierin verschillend en pm’ers zullen goed kijken naar het kunnen van een kind. Wij bieden voldoende verschillende activiteiten, spelmateriaal, speelgoed aan dat voldoet aan de behoeftes van ieder niveau. De basisgroepen zijn hierop gebaseerd

 

 

2.5 Activiteiten

L.O.L. kinderopvang is een actieve bso die kinderen de mogelijkheid biedt om uit een ruim aanbod van buitenactiviteiten te kiezen. Uiteraard bieden we ook binnen activiteiten aan maar de stimulans ligt  wel bij beweging en frisse buitenlucht.

Op de donderdagmiddag hebben we de sportbso waarbij we gebruik maken van de sporthal in het multifunctionele centrum.

Na het drinkmoment willen we dat kinderen kiezen uit de verschillende aangeboden activiteiten. Dit kan een voorbereidde activiteit zijn maar ook een boekje lezen in de leeshoek. We willen dat kinderen kiezen zodat er  niet doelloos wordt rondgelopen.

Als kinderen keuzes maken moeilijk vinden dan helpen de pm’ers door te stimuleren tot activiteit wat past bij de behoeftes en niveau van het kind.

Bewust hebben we geen t.v. /  spelcomputer in de ruimte staan zodat we kinderen activeren tot actieve activiteiten.

Op de bso is voldoende spel en speelmateriaal dat voldoet aan de behoeftes van de leeftijd 4-12 jaar. L.O.L. kinderopvang vraagt kinderen geregeld of er iets aangeschaft moeten worden en verdiepen ons in de hypes van het moment.

 

2.6. Uitstapjes

In de vakanties worden er andere grotere activiteiten bedacht door de pm’ers en daar horen ook de uitstapjes bij. We kijken bij de uitstapjes naar de leeftijden en behoeftes van de kinderen. Ouders worden tijdens de intake uitgebreid geïnformeerd over  uitstapjes en voor de vakanties ook op de hoogte gebracht van het uitstapje.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze uitstapjes.

Tijdens de uitstapjes wordt er uiteraard gekeken naar het kindratio maar ook naar de mogelijkheid voor extra begeleiding. Tijdens een uitstapje kunnen we afwijken van de vaste basisgroep als we onder de 20 kinderen zitten. We zullen dan de basisgroepen Stoer en Tof samenvoegen.

Tijdens uitstapjes bereiden we ons altijd goed voor, ouders kunnen ons ten alle tijde bereiken op een 06 nummer en we nemen een EHBOdoos mee.

Eventuele medicijnen van kinderen vallen hier ook onder.

Tijdens de uitstapjes maken we gebruik van de mogelijkheid dat de kinderen uit de vaste basisgroep gaan. We kijken gebruiken hierbij het kind-ratio en het mentorschap. Ook het protocol vier ogenprincipe nemen we mee tijdens onze voorbereiding op het uitstapje.

 

 

2.7 Overdracht en contact ouders

Communiceren met ouders vindt L.O.L kinderopvang van groot belang. Hierbij de denken we aan het welbevinden van het kind. Tijdens het haalmoment is er bij ieder kind een contactmoment met de ouders. Tijdens dit moment vertellen we hoe de dag verlopen is en hoe het is gegaan met het desbetreffende kind. Door onze laagdrempelige opvang lopen ouders makkelijk bij ons binnen en wij tonen interesse in ouders. De houders zijn bijna 24 uur per dag bereikbaar voor ouders, dit kan via een app, telefoontje of mail. Persoonlijk contact vinden wij het belangrijkste. Als er behoefte is voor een gesprek met een ouder dan is dit ten alle tijde mogelijk.

We werken met een groeps what app zodat ouders de hele dag op de hoogte zijn van de activiteiten die we doen met de kinderen.

Tijdens de intake worden ouders geïnformeerd over de communicatie.

4 keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief voor alle ouders.

 

2.8. Ouderraad en klachten

L.O.L. kinderopvang heeft een ouderraad. de ouderraad heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van de opvang te behartigen.

Als een ouder ontevreden is over de werkwijze of andere zaken dan wordt verzocht dit in eerste instantie met de houders te bespreken. ( dit is niet verplicht) Ouders kunnen de klacht ook schriftelijk indienen. Leidt dit niet tot een bevredigende afhandeling dan kan de ouder zich wenden tot de geschillencommissie kinderopvang.

Voor een uitgebreide beschrijving van de manier waarop wij met klachten omgaan, verwijzen wij u naar de klachtenregeling.

 

3. Hoe gaan we om met..

3.1 Omgaan met pest gedrag

We volgen het protocol dat ter inzage op de groep ligt.

We hebben op de bso een duidelijke regel dat kinderen elkaar niet mogen pesten. de pm’er is extra alert op het kind dat eventueel gepest wordt. Het gepeste kind wordt serieus genomen, krijgt aandacht en steun. Het gepeste kind krijgt de mogelijkheid zijn nare gevoelens en ervaringen te uiten

 

3.2 Omgaan met het zieke kind

Indien een kind ziek op de bso arriveert of daar ziek wordt, neemt de pm’er contact op met de ouders. Er wordt afgesproken door wie en wanneer het kind gehaald wordt.

Als er een kind tijdens de bso uren een ongeval krijgt dan wordt het kind beoordeeld door een bhv’er en biedt eerste hulp aan. Als er verdere medische hulp nodig is zal de bhv’er contact zoeken met huisarts, tandarts of er wordt eventueel een ambulance gebeld. In alle gevallen wordt er contact opgenomen met de ouders.

Het ongeval wordt geregistreerd in het ongevallen register.

 

3.3 Werken volgens het vier ogen principe

Pm’ers werken niet alleen op de groep tenzij de groep zo klein is dat  er volgens het kindratio et 1 pm’er gewerkt kan worden.

Ten all tijde staat de deur open van de ruimte en geregeld komt een collega van het kdv  binnen lopen. De ruimte bestaat uit veel raamwerk naar buiten en naar het toilet. Omdat de ruimte een klaslokaal is tussen andere lokalen die in gebruik zijn door de school, lopen er veel leerkrachten rond en kunnen binnen lopen zonder te kloppen.

Stagiaires vullen pm’ers aan tijdens de bso momenten. Bij uitstapjes gaan we altijd naar openbare plekken met veel volwassenen en kinderen. Bij uitstapjes naar een bos  zorgen we voor twee pm’ers. Zij zijn altijd bereikbaar via mobiele telefoon en worden dan ook geregeld gebeld door de houders.

Verder volgen wij het protocol over het vier ogen principe. Deze ligt ter inzage op de groep.

 

3.4 Protocollen

Alle protocollen zijn aanwezig op de groep. De pm’ers zijn op de hoogte van de protocollen en zijn verplicht te werken aan de hand van deze protocollen. Tijdens de teamvergaderingen worden protocollen besproken.

Het veiligheid en gezondheidsbeleid en de risico inventarisatie wordt tijdens de teamvergadering besproken en of aangepast.

Alle medewerkers werken volgens de huisregels en wijzen elkaar op eventuele afspraken.

 

4. De rol van pedagogisch medewerkers

Op de Bso wordt gewerkt met beroepskrachten en medewerkers in opleiding. De medewerkers in opleiding worden intensief begeleid door praktijkbegeleiders. Op de bso wordt een medewerker altijd als boventallig ingezet is en is niet verantwoordelijk.

De pedagogisch medewerkers geven inhoud aan de pedagogische uitgangspunten en de opvoedingsdoelen binnen de organisatie. Het open werken vraagt een flexibele en professionele werkhouding  van de pedagogisch medewerkers en het leeftijdsgerichte en thematische werken vraagt om enthousiasme en inlevingsvermogen.

L.O.L. kinderopvang werkt aan  competenties en opvoedingsdoelen van pedagogisch medewerkers.

De competenties voor de pedagogisch medewerkers zijn;

– De ontwikkeling van het kind stimuleren

– klantgericht en kwaliteitsgericht werken

– flexibel zijn en een lerende houding hebben

– samen werken en betrokken zijn bij het hele team

– een proactieve houding hebben en creatief zijn

– organisatie vermogen hebben

 

De opvoedingsdoelen voor de pedagogisch medewerkers zijn;

– veilig en vertrouwd voelen

– uitdaging, verwondering en ontdekking

– gelegenheid tot het ontwikkeling van persoonlijke competentie

– gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie

– waarden en normen

 

5. Ruilen of extra opvang

Als ouders een dag willen ruilen of een dag extra opvang willen afnemen, kunnen ze dit kenbaar maken via de app ( van Janneke of Esther), mail of mondeling.

Er wordt gekeken of de kindleidster-ratio het toelaat. Indien mogelijk zal er direct een bevestiging verstuurd worden of er wordt mondeling overeen gekomen.

Flexibele opvang is ook mogelijk. Wij ontvangen graag 4 week van te voren een rooster.

 

6. L.O.L. kinderopvang als leerbedrijf

L.O.L. kinderopvang is een gecertificeerd leerbedrijf. Wij staan open voor het begeleiden van toekomstige pedagogisch medewerkers.

De stagiaires worden begeleidt door gediplomeerde leidsters. Onze begeleiders hebben een speciale training gevolgd om stagiaires zo professioneel mogelijk te begeleiden.

Stagiaires staan niet alleen op de groep en zijn niet verantwoordelijk. Stagiaires worden als overtallig ingeroosterd. Stagiaires volgen de regels die we hanteren als een stagiaire op de groep staat. De eerste weken zal dit vooral observeren zijn en daarna breidden we de taken uit. Hierbij kijken we naar de ervaringen van de stagiaire en naar het niveau. Een uitgebreide beschrijving ligt als protocol ter inzage op de groep.