Pedagogisch beleid

 

Pedagogisch beleid L.O.L. 2019

 

De vier pedagogische basisdoelen

Verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving. Voor de pedagogische onderbouwing van de wet kinderopvang is gekozen voor de opvoedingsdoelen van prof. J.M.A. Riksen – Walraven.

De volgende vier pedagogische basisdoelen worden beschreven:

 • Een gevoel van emotionele – veiligheid
 • Gelegenheid van ontwikkelen van persoonlijke competentie
 • Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie
 • De kans zich waarden en normen, de cultuur van een samenleving eigen te maken:
  socialisatie

Een gevoel van emotionele – veiligheid

Het bieden van een gevoel van veiligheid is de meest basale pedagogische doelstelling voor alle vormen van kinderopvang en zou ook verre weg het zwaarst moeten wegen bij het beoordelen van de kwaliteit ervan.
Emotionele – veiligheid: de basis van elk handelen in de kinderopvang. Elk kind heeft een vertrouwt en veilig gevoel nodig. Als het kind zich veilig voelt, kan het de wereld aan en durft de omgeving te gaan verkennen en te ontdekken. Een veilige basis, een ‘thuis’ waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn is essentieel.

Om het gevoel van emotionele veiligheid te waarborgen is het belangrijk dat er vaste pedagogische medewerkers op de groep staan. Bij L.O.L kinderopvang werken 5 vaste pedagogische medewerkers die dagelijks op de groep staan. Ook maken we gebruik van professionele oproepkrachten die allebei een relevante opleiding hebben en een VOG. De huiselijke sfeer en inrichting spelen mee om kinderen een veilig, geborgen en vertouwt gevoel te geven. Door de inrichting huiselijk te houden met daarin uitdagende spelelementen en hoeken kunnen de kinderen volop op ontdekkingstocht. De kinderen komen minimaal zes uur per week, waardoor ook de kinderen een betere hechting krijgen met hun leeftijdsgenootjes. Elke peuter van 2,5 krijgt een uitdagend peuterprogramma aangeboden. Kinderen moeten zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen, we stimuleren voor uitdaging maar laten de keus bij het kind zelf. Activiteiten worden volop aangeboden, maar we kijken naar het kind zelf. Het is belangrijk dat het kind ook zelf keuzes probeert te maken en wij begeleiden daarbij. Structuur en regelmaat zijn erg belangrijk zo weet het kind waar het aan toe is, hoe klein ze ook zijn. D.m.v. een terugkerend dagelijks programma is de dagindeling herkenbaar voor het kind.

Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie

Met persoonlijke competentie worden persoonskenmerken bedoeld als weerbaarheid, zelfvertrouwen, eigenwaarde, flexibiliteit en creativiteit in het omgaan met verschillende situaties. Een kind kan hierdoor problemen adequaat aanpakken en zich goed aanpassen aan veranderende omstandigheden. Een kind leert en ontdekt wie het is, wat het kan, welke interesse het heeft, welke vaardigheden er nodig zijn in welke situaties.

Belangrijke middelen in de uitvoering om het ontwikkelen van persoonlijke competentie te waarborgen zijn het stimuleren van een kind, het unieke van elk kind stimuleren, het kind de ruimte bieden voor eigen initiatief. Je biedt een gevarieerd aanbod aansluitend op het ontwikkelingsniveau. het ontwikkelen van je eigen talent en je eigen persoonlijkheid. We bieden verschillende spelmogelijkheden in de ruimte aan. Hierbij kijken we naar de leeftijd van het kind en het ontwikkelingsniveau.

We zorgen voor persoonlijke competentie in groepsverband. We zorgen ervoor dat we plezier met elkaar hebben, maar er ook plek is om elkaar te troosten. We leren omgaan met het ervaren van gewenst en ongewenst gedrag.
We bieden activiteiten en verschillende spelmaterialen aan. Pedagogische medewerkers begeleiden het spel/activiteit en proberen het kind uit te lokken. We leren kinderen grenzen verleggen, maar kijken hierbij naar het ontwikkelingsniveau van elk kind afzonderlijk.

Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties

Sociale competentie omvat vaardigheden en kennis over hoe je met anderen omgaat, een weg vinden in een groep, samenwerken, rekening houden met anderen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. In de interactie met andere kinderen, met volwassenen, de ervaringen van in een groep zijn en daar een weg in vinden ervaren en ontdekken kinderen wat wel en niet werkt in de omgang met elkaar. Het ontwikkelen van gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid in een vertrouwde groep, de interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. Het geeft kinderen kansen om te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving.

De middelen die hierbij horen zijn het organiseren van specifieke activiteiten voor de groep of bepaalde kinderen, omgang en stimuleren van kindervriendschappen. De afwisseling tussen de activiteiten is van belang om de rust te houden. Een groot aanbod aan ontwikkelingsmateriaal is belangrijk. Gezamenlijke activiteiten, stimulering van samenwerken en aanbieden van uitdaging, creëren van speelhoekjes waar kinderen zich ook kunnen terugtrekken, maar ook hun fantasie kunnen uiten.

De kans zich waarden en normen eigen te maken

Waarden geven aan hoe men over iets denkt.
Normen zeggen iets over hoe men zich zou moeten gedragen.
Op basis van de normen en waarden die de kinderopvang heeft, ontstaan gebruiken, rituelen en regels. Om goed in de samenleving te kunnen functioneren is het nodig dat kinderen de waarden en normen en regels van de maatschappij waarin zij leven, leren kennen en zich eigen maken. Zo kunnen zij hun weg vinden in de maatschappij. Kinderopvang biedt een bredere samenlevingsvorm dan een gezin. Kinderen ontmoeten er verschillende mensen en maken kennis met een diversiteit aan normen en waarden. Het gedrag van de sociaal pedagogisch medewerker speelt een cruciale rol bij morele ontwikkeling van kinderen. Door haar reactie ervaren kinderen de grenzen van goed en slecht, van anders van mogen en moeten. De reacties van de pedagogisch medewerker geven niet alleen richting en correctie aan het gedrag van kinderen maar worden door kinderen ook gekopieerd in hun eigen gedrag naar andere kinderen of volwassen. De sociaal pedagogisch medewerker heeft dus een belangrijke invloed op de ontwikkeling van empathie en prosociaal gedrag.

Belangrijk voor uitvoering voor het eigen maken van de normen en waarden betreft de omgang met elkaar, specifieke situaties zoals een conflict, positieve benadering elkaar bij de naam aanspreken. afspraken maken wat welk en niet mag in de ruimte. Respectvol met elkaar omgaan, groepsgenoten en ruimte en spel. Elkaar wijzen op wat er gebeurt, verwoorden wat er gebeurt en respect voor elkaar en het materiaal. Stimuleren om rekening met elkaar te houden en aandacht geven aan culturen, religieuze vieringen en rituelen.

Regels zijn alle kinderen nodig om de sfeer goed te houden, maar kinderen moet wel weten wat de regels zijn en belangrijker nog ze moeten de regels begrijpen. Neem te tijd om kinderen de regels uit te leggen als kinderen regels “overtreden”. Herhalen is echt belangrijk!

De groep

Leeftijdsindeling

L.O.L kinderopvang bied opvang voor kinderen van 0-12 jaar.
Er zijn 2 belangrijke redenen om voor deze leeftijdscategorie te kiezen:
• Kleinschalige huiselijke kinderopvang
Wij bieden kleinschalige huiselijke kinderopvang. Hierbij vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk de gezinssituatie na te bootsen. Broertjes en zusjes worden thuis ook niet van elkaar gescheiden. Bij L.O.L kinderopvang is er de mogelijkheid om even bij je broertje of zusje te gaan kijken, spelen of wat te drinken.
• Een gemakkelijker overgang naar school.
Het leven van een 4 jarig kind dat ineens naar school gaat veranderd drastisch. Het wennen aan deze nieuwe situatie kost het kind veel energie. Als het kind dan ook nog moet wennen aan een nieuwe opvangsituatie zoals b.v. een B.S.O (waar ze dan in contact komen met nieuwe gezichten,andere regels enz.) wordt de situatie vaak onoverzichtelijk en onveilig voor het jonge schoolkind. Doordat het kind vanuit school weer terugkomt in zijn oude vertrouwde opvangsituatie voelt hij zich veilig en kan het helemaal zichzelf zijn en tot rust komen. Doordat de ruimte van de BSO naast het KDV is is het verschil erg klein gemaakt en geven we de mogelijkheid om de bso ers te laten wennen aan de nieuwe situatie.

De grootte van de groep en het Beroepskracht- kindratio

Elke dag zal de groepsgrootte verschillen, maximaal mogen er 24  kinderen opgevangen worden. Op de maandag ,dinsdag en donderdag worden er maximaal 16 kinderen opgevangen. Tijdens het peuterprogramma op de overige dagen zijn dit maximaal 16 kinderen. Er kan zich een situatie voordoen dat we meer dan 16 kinderen opvangen. We hebben een extra ruimte tot onze beschikking waar kinderen vanaf 2,5 zich heerlijk kunnen ontwikkelen. Op de maandag, dinsdag en donderdag nemen we de kinderen vanaf 2,5 jaar mee naar deze ruimte. Zo is er de rust voor de peuters maar ook voor de baby’s en dreumessen.  L.O.L heeft voor de buitenschoolse opvang een apart pedagogisch beleid. Deze kunt u verderop lezen.
Om de beroepskracht- kind ratio te bepalen gebruiken wij een landelijke rekentool.
Op de site www.1ratio.nl wordt het aantal kinderen en de hierbij horende leeftijd ingevoerd waarna het aantal benodigde pedagogisch medewerkers wordt berekend. Wij streven ernaar om extra pmérs in te zetten zodat de kinderen extra aandacht krijgen.

De Groepssamenstelling

De groepssamenstelling wisselt per dag. Op de verschillende dagdelen zijn er meestal dezelfde kinderen. Door onze kleinschaligheid kennen alle kinderen elkaar. Dit wordt mede veroorzaakt door de extra activiteiten die wij aanbieden waar alle kinderen aan mee mogen doen. Op deze manier creëren wij een ‘wij’ gevoel in de groep.
Mocht het voorkomen dat er een kind is die door omstandigheden bv. ruilen van dagdeel of door het afnemen van een extra dagdeel op een andere dagdeel in de groep komt zal het niet in een onbekende situatie komen. De pedagogisch medewerksters, de dagindeling en de kinderen zijn bekend en dus voorspelbaar en veilig voor het kind.

De sociaal pedagogisch medewerkers

Op alle dagen dat wij geopend zijn werkt Kinderopvang L.O.L met  vaste pedagogisch medewerksters. Doordat we een vast rooster hebben kennen de ouders en kinderen de pmérs goed. We houden ouders op de hoogte bij veranderingen en ook de kinderen vertellen we als er iemand anders op de groep staat. Dit is dan wel een bekend gezicht voor het kind.

Alle pm-ers  hebben jarenlang ervaring in de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar als ook in de opvang voor kinderen met een beperking. Hierdoor hebben zij veel kennis op theoretisch en praktisch gebied met betrekking tot de ontwikkeling van het kind van 0-12 jaar. In de jaren die ze werkzaam zijn geweest in de zorg en de kinderopvang hebben zij ervaren wat belangrijk is voor het kind en zijn ouders. De leidsters werken al een tijd samen en vullen elkaar aan op verschillende gebieden waardoor is gebleken dat zij samen een goed team vormen.
Tijdens ziekte of vakantie kan L.O.L kinderopvang een beroep doen op onze vaste medewerkers. Zodoende is er weinig onrust op de groep

Para medisch kindercentrum Zuidoost Drenthe/ Yorneo

Kindercentrum L.O.L is een samenwerking aangegaan met Paramedisch kindercentrum zuidoost Drenthe. Dit centrum bestaat uit kinderfysiotherapie, kinderergotherapie, en logopedie. Zij zijn gevestigd op loopafstand van onze locatie. Op het moment van twijfel bij kinderen nemen we contact op met het paramedisch kindcentrum. Dit kan bijvoorbeeld met de logopediste zijn als we twijfelen over de spraak. Achterstanden in de ontwikkeling worden op zo snel gesignaleerd en de leidsters kunnen hier dan (in samenwerking met de ouders) op inspelen door individuele doelgerichte activiteiten aan te bieden. Ook kan een ouder doorverwezen worden naar het Paramedisch kindercentrum.
Wat we hierbij wel willen benadrukken is dat wij en ook de medewerkers van het paramedisch kindercentrum er vanuit gaan dat elk kind zich in zijn eigen tempo ontwikkeld. Het kind moet daarom ook de gelegenheid krijgen om zijn eigen tempo te kunnen bepalen.

Yorneo komt elk jaar een groepsobservatie doen, ouders zijn bekend met deze observatie, ze worden tijdens de nieuwsbrief geïnformeerd over een eventuele observatie. Na deze groepsobservatie gaan we samen in gesprek met de medewerker van Yorneo, indien  er vervolgstappen worden afgesproken over een kind zullen de houders van L.O.L. telefonisch contact opnemen met de desbetreffende ouder. Hierna zullen we tijdens een persoonlijk gesprek met de ouders eventuele vervolgstappen afspreken.

Stagiaires

Wij bieden stagiaires de mogelijkheid om in de praktijk het vak van pedagogisch medewerker te leren. Deze eventuele stagiaire is in het bezit van een verklaring van goed gedrag.
De stagiaire staat altijd extra op de groep en telt niet mee in de formatie. De taken van een stagiaire worden besproken tijdens de sollicitatieprocedure en wekelijks besproken en zo nodig aangepast.

Vier ogen beleid

Gedurende de hele dag staan er twee of drie volwassenen op de groep. Hierdoor is er altijd iemand die meekijkt en meeluistert op de groep. Dit zorgt voor de veiligheid van het kind.
Bij L.O.L kinderopvang staan we altijd met twee pedagogisch medewerksters op de groep. Mocht het door omstandigheden voorkomen dat één leidster afwezig is en dat het gezien de groepsbezetting niet nodig is om met twee leidsters te werken doen we een beroep op één van onze vrijwilligers die in het bezit zijn van een VOG. Nu we huisvest zijn tussen de basisscholen in is er een een vrije inloop van de collega leerkrachten.
. Het protocol over het vier ogen principe ligt ter inzage op de groep.

Dagindeling

7.00 uur; Ontbijt ( beker melk/optimel of  en een boterham met beleg )
Voor en na het ontbijt wassen we onze handen en gezichtjes. Kinderen hebben de mogelijkheid om hun tanden te poetsen.
8.15 uur; Als er kinderen naar school gebracht moeten worden, dan gaan we de tassen pakken en lopen mee de klas in. We zijn een deur verwijderd van beide basisscholen.
9.00 uur;  Starten we met het uitdagende programma, dit sluit aan bij het thema.
9.30 uur;  Voor het fruit eten zingen we een liedje en lezen we een boekje, dit doen we met alle kinderen. Voor het fruit eten gaan we onze handen wassen en na het fruit eten stimuleren we de kinderen doormiddel van een spelelement om hun eigen mond en handen te wassen. Er wordt een luierrondje gedaan en kinderen die meedoen aan het zindelijkheidsprogramma gaan nu sowieso naar de toiletgroep.
10.15 Tijd voor een activiteit en daarna naar buiten.

12.00 uur; dekken we de tafel en genieten we gezamelijk van de lunch. Voordat de kinderen aan tafel gaan worden de handen gewassen. we stimuleren de kinderen om dit zelfstandig te doen Hierbij worden gezonde producten zoals komkommer, tomaat, worteltjes en paprika aangeboden.

Na de maaltijd hebben gaan de kinderen die zindelijk zijn naar het toilet.
13.00 uur; Kinderen die  slapen krijgen nu de mogelijkheid.
13.30 uur; Rustig speelmoment voor de kinderen die op de groep zijn, dit kan ook een rustige activiteit zijn.
15.00 uur; Drinkmoment met een cracker of een koekje.
15.45  uur;Actieve activiteit. Aansluitend op het thema en kijkend naar de weersomstandigheden. We gaan graag naar buiten
16.30/17.00 uur; Tafelmoment met een tussendoortje en drinken. Ook hier wordt weer een gezonde draai aan gegeven.

Visie peutergroep 2,5 jaar tot 4 jaar L.O.L. kinderopvang

 

L.O.L kinderopvang biedt voor peuters die geen kinderopvang afnemen een voorschools programma aan. Voor deze leeftijd is bewust gekozen, op cognitief gebied zijn peuters op deze leeftijd ontwikkeld genoeg om informatie op te nemen en deze toe te passen.

 

De algemene visie voor L.O.L kinderopvang is dat alle kinderen, van welke leeftijd dan ook, van nature de wil hebben om te ontwikkelen. Dit doen ze wanneer ze zich bevinden in een veilige sfeer en omgeving.

 

Wij bieden kinderen een eigen tempo ontwikkeling aan. Dit wil zeggen dat de we kinderen uitdagen op hun eigen niveau. Onderwijsbegeleiding op maat; eigen tempo en ontwikkeling op niveau.

 

Wij bieden peuters een veilige omgeving:

Peuters hebben de wil om zich verder te ontwikkelen in een veilige uitdagende omgeving.

We kiezen er bewust voor om peuters kennis te laten maken met ons en de ruimte door de peuter samen met de ouders te ontvangen op het moment dat er geen andere kinderen in de ruimte zijn. Zo kan de peuter alles in zich opnemen en ongedwongen ontdekken, met de veilige ogen van de ouders.

 

Peuters op de peutergroep zijn verplicht om twee dagdelen van elk drie uur af te nemen. Hierdoor voelt de peuter zich sneller veilig en leert het makkelijker het dagritme kennen. Erg belangrijk is ook dat peuters door herhalen de stof sneller oppikken en dat is niet mogelijk bij een afname van minder dan 6 uur. Ook voor leidsters is het echt het minimale. Leidsters kunnen de peuters op deze manier beter volgen en zien wat de ontwikkelingsbehoefte en interesse van het kind is. Ook zal de vertrouwensband van leidster en peuter zich beter ontwikkelen.

 

We bieden de peuter gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie:

 • weerbaarheid,
 • zelfvertrouwen,
 • eigenwaarde,
 • flexibiliteit en creativiteit in het omgaan met verschillende situaties.

De peuter kan hierdoor problemen adequaat aanpakken en zich goed aanpassen aan veranderende omstandigheden. De peuter ontdekt wie het is, wat het kan, welke interesses het heeft , welke vaardigheden er nodig zijn in welke situaties.

Belangrijke  middelen in de uitvoering om het ontwikkelen van persoonlijke competentie te waarborgen zijn:

 • Het stimuleren van het unieke van elke peuter,
 • De peuter de ruimte bieden voor eigen initiatief.
 • Bieden van een gevarieerd aanbod aansluitend op het ontwikkelingsniveau.

 

We zorgen voor persoonlijke competentie in groepsverband. We zorgen ervoor dat we plezier hebben met elkaar, maar er is ook plek om te troosten. We leren de peuters omgaan met het ervaren van gewenst en ongewenst gedrag.

We bieden activiteiten en verschillende spelmaterialen aan. Pedagogisch medewerkers begeleiden het spel/activiteit en proberen het kind uit te dagen door materiaal en vraagstelling.

We leren peuters grenzen te verleggen en kijken hierbij naar het ontwikkelingsniveau van elk kind afzonderlijk. Er worden halfjaarlijkse observaties gedaan m.b.v. een observatielijst. Daarnaast wordt er dagelijks geobserveerd tijdens spel – en kringmomenten.

 

De middelen die horen bij het ontwikkelen van sociale competenties zijn:

 • Het organiseren van specifieke activiteiten voor de groep of bepaalde kinderen
 • Omgang en stimuleren van vriendschappen
 • De afwisseling tussen de activiteiten wat zorgt voor rust in de groep
 • Een groot aanbod aan ontwikkelingsmateriaal
 • Aanbieden van een uitdagende omgeving
 • Creëren van speelhoeken

 

Morele ontwikkeling:

Het gedrag van de pm ‘er speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van de peuter. Door haar ervaren peuters grenzen van goed en slecht, van anders mogen zijn. De reactie van de  pm’er  geeft niet alleen richting en correctie aan het gedrag van de peuter, maar wordt ook door  de peuter gekopieerd in hun eigen gedrag naar andere peuters of volwassen. De pm’er heeft dus een belangrijke invloed op de ontwikkeling van empathie en pro sociaal gedrag.

De uitvoering voor het eigen maken van de normen en waarden:

 • Door de omgang met elkaar
 • Specifieke situaties zoals bij een conflict
 • Positieve benadering door elkaar bij de naam aan te spreken
 • Afspraken maken wat wel en niet mag in de ruimte en tijdens het spel
 • Respectvol met elkaar omgaan
 • Elkaar wijzen op wat er gebeurt, verwoorden wat er gebeurt en respect voor elkaar en het materiaal
 • Stimuleren om rekening met elkaar te houden
 • Aandacht geven aan culturen, religieuze vieringen en rituelen

 

Regels hebben alle kinderen nodig om de sfeer goed te houden, maar kinderen moeten wel weten wat de regels zijn en belangrijker nog ze moeten de regels begrijpen. Herhalen is echt belangrijk!

 

In anderhalf jaar tijd dat de peuters onze peutergroep bezoeken  ontwikkelen peuters zich tot kleuters die klaar zijn om verder te ontdekken en te leren in het basisonderwijs. Elk half jaar wordt er voor iedere peuter een verslag gemaakt met daarin de ontwikkeling op de verschillende gebieden. We werken niet met toetsen tenzij de peuters zijn doorverwezen door Icare voor een VVE programma.

Onze doelen blijven in het programma hetzelfde maar we bieden de doorverwezen peuter extra materiaal/stof aan om de taalvaardigheid extra te stimuleren.

 

Doormiddel van een goede overdracht aan de desbetreffende leerkracht of ib-er is er een goede doorgaande leerlijn.

 

 

 

Verschoonmomenten zijn er standaard na de eet moment.

De Locatie

De locatie van L.O.L kinderopvang ligt aan de Paardelandsdrift 13  in Aalden . De locatie ligt redelijk centraal in het dorp en op loopafstand zijn verschillende winkels,  de speeltuin, een bos en de sportvelden te bereiken. Onze locatie is gevestigd in de Aeldermeent waar ook de twee basisscholen van het dorp zich bevinden.
Tussen de bassisscholen is een ruime lichte  ruimte dat vroeger diende als twee klaslokalen en daar zitten wij met L.O.L. Door deze plek hebben we een prachtige voorziening om kinderen goed te kunnen begeleiden naar de kleuterperiode en komen de basisschool kinderen na schooltijd terug naar de vertrouwde plek.

De binnenruimte

De ruimte van een kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen. Lichtinval, grootte, kleurgebruik en inrichting bepalen de sfeer en hebben daarmee invloed op de stemming en het gedrag van de kinderen. De kinderen moeten opgevangen worden in een ruimte die goed geventileerd is.  Het  is van groot belang dat de ruimtes goed schoon gehouden worden. Alle ruimtes voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Dit zijn eisen van de gemeente, de brandweer. Jaarlijks komt de GGD kijken of wij deze eisen handhaven. Er wordt als eis gesteld dat er minimaal 3,5 m2 oppervlakte per kind aanwezig is. Onze locatie is 105 m2 groot hierdoor voldoen wij aan de eis dat er minimaal 3,5 oppervlakte per kind aanwezig moet zijn.
De  ruimte is gesplitst doormiddel van een wand, aan de ene kant is een keukenblok aanwezig met een grote gezellige tafel met gewone stoelen kinderstoelen. In deze ruimte vind je ook een grondbox en kleden waar de jongste kinderen heerlijk kunnen spelen met speelgoed gerelateerd aan de jonge leeftijd. Aan de andere  zijde vind je een puzzeltafel en is de ruimte verdeeld in verschillende hoeken zoals een bouwhoek, keukenhoek, leeshoek.
Er zijn kasten en opbergmanden aanwezig waar kinderen zelf het speelgoed uit kunnen kiezen, ze het zelf kunnen pakken en het vervolgens ook weer zelf kunnen opruimen.
De ruimtes zijn licht van kleur en wordt opgevrolijkt door schilderijen, foto’s en werkjes van de kinderen.
We proberen zoveel mogelijk een thuissituatie na te bootsen om zo een ‘tweede’ thuis voor kinderen creëren. De inrichting heeft veel invloed op de kinderen. Kinderen hebben verschillende behoeften. Ze willen vrij kunnen spelen, rustig in een hoek kunnen zitten, kletsen bij de leidster, de grote mensen wereld nabootsen of een aangeboden activiteit aan de tafel doen. De ruimte is zodanig ingericht dat het aan al deze behoeftes voldoet. Door de verschillende hoeken wordt de concentratie van de kinderen gestimuleerd. Doordat iedere hoek een eigen speelfunctie heeft gekregen wordt de ontwikkeling op alle gebieden gestimuleerd. Het speelgoed wisselen we regelmatig af zodat er uitdaging blijft. Als we met een thema werken worden de hoeken aangepast aan het thema. Het lokaal voor de peuters is op dezelfde manier ingericht.
L.O.L heeft twee  slaapkamers waar verschillende ledikanten staan. We vinden het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk in een vast bedje slapen. De bedjes worden standaard één keer per week verschoond, daarnaast worden ze verschoond als er een ander kind in komt te slapen. Een kind zal dus nooit op het beddengoed van een ander kind slapen. Kinderen slapen goed in de buitenlucht. We hebben twee gecertificeerde buitenbedjes waar de baby’s en dreumesen heerlijk kunnen slapen. We stimuleren buiten slapen bij de ouders.

We maken gebruik van de toiletten van de school, hier is een gewoon toilet aanwezig waar de kinderen kunnen toiletteren. we kiezen hier bewust omdat thuis ook een gewoon toilet aanwezig is.Tijdens de zindelijkheidstraining maken we gebruik van een toiletverkleining, potje en natuurlijk een stickersysteem,
Bij de ingang  aan de kant van de christelijke school is een wand aanwezig met allemaal verschillende kindvriendelijke kapstokken, hier kunnen de kinderen hun jas ophangen en eventueel de laarsjes onder de bank zetten. In de ruimte zelf is een kast waar de tassen met persoonlijke spullen kan worden opgeborgen.

De buitenruimte

Buitenspelen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Er is buiten veel te ontdekken en kinderen krijgen energie van de frisse buitenlucht. Onze buitenruimte  is een afgesloten ruimte dat veel mogelijkheden biedt. Kinderen kunnen hier fietsen, rennen, koken op het keukentje kortom gewoon heerlijk buiten zijn. Zoals beschreven zijn we veel buiten te vinden wat inhoudt dat we regelmatig onze buitenruimte verlaten om lekker in het bos te ontdekken, rennen, klimmen en klauteren.

Het stimuleren van de ontwikkeling

Ieder kind ontwikkeld zich in zijn eigen tempo, zo heeft elk kind zijn eigen karakter, zijn eigen mogelijkheden en de wil om zich te ontwikkelen. Hierbij is sneller niet altijd beter. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer een kind ergens interesse voor heeft het spelenderwijs en met veel plezier leert. Dit betekent voor ons als pedagogisch medewerkers dat wij goed moeten kijken naar de belevingswereld van het kind, waar heeft het kind behoefte aan, wat doet het kind en wat betekent dit voor het kind. Door als pedagogische medewerkers hier extra alert op te zijn maken wij een inschatting van de behoeftes van elk kind. Hier haken wij spelenderwijs op in waardoor het kind op een leuke manier zich kan ontwikkelen en leren (L.O.L )

Wij vinden het daarbij belangrijk dat het kind wordt uitgedaagd en gestimuleerd. Om zo zichzelf beter te leren kennen en zich hierdoor optimaal te kunnen ontwikkelen.

De pedagogisch medewerksters hebben een belangrijke rol als het gaat om het uitdagen en stimuleren van de kinderen.
• De kinderen moeten zich veilig voelen bij de pedagogisch medewerkster. De pedagogisch medewerkster werkt aan een vertrouwensrelatie met het kind.
• Het kind weet wat op de groep van hem verwacht wordt door het vaste dagprogramma en de huisregels die door de pedagogisch medewerkers consequent worden nageleefd.
• De kinderen kennen de leidsters erg goed en ze weten hoe de leidsters reageren op het gedrag van de kinderen.
• Er worden uitdagende en stimulerende activiteiten en materialen aangeboden
• Er wordt een veilige sfeer gecreëerd waarbij het kind zich vrij voelt, gerespecteerd voelt, zichzelf kan zijn en makkelijk contacten legt met andere kinderen en volwassenen.

Hieronder beschrijven wij hoe wij de kinderen in de verschillende aspecten van de ontwikkeling stimuleren.

• Lichamelijke en motorische ontwikkeling
Dit betreft de manier van bewegen. Een baby leert bv. zitten, kruipen of tijgeren, staan en lopen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen grove en fijne motoriek. De grove motoriek is bv. rennen, springen, klimmen, klauteren, fietsen enz. De fijne motoriek zijn de fijnere handelingen zoals een broodkruimeltje oppakken, schrijven, kralen rijgen, tekenen, prikken, enz.
Kinderopvang L.O.L stimuleert de baby’s door ze vaak vrij te laten bewegen. Dit doen we door ze zo min mogelijk in de wipstoel of maxi cosi te laten zitten. Daarnaast bieden we ze activerend speelgoed aan zoals bv. een babygym, een rammelaar, een bal, enz. We houden hierbij rekening met een eventuele voorkeurshouding van het kind. Met de dreumes en de andere kinderen gaan wij vaak naar buiten om te spelen. We wandelen naar de speeltuin/ bos waar de kinderen kunnen klimmen en klauteren. .
De fijne motoriek stimuleren we door verschillende activiteiten aan te bieden waarbij we gebruik maken van veel verschillende soorten materiaal dat allemaal op een andere manier gebruikt moeten worden. We maken puzzels, prikken, rijgen kralen enz. Zo wordt de lichamelijke- en motorische ontwikkeling elke dag spelenderwijs gestimuleerd.

• De zintuiglijke ontwikkeling
De zintuigen stellen het kind in staat om de buitenwereld waar te nemen. De eerste zeven jaren van het leven van een kind zijn essentieel voor de latere ontwikkeling op de basisschool. Kinderen moeten in die jaren via de zintuigen ervaringen hebben opgedaan om deze om te kunnen zetten in kennis waaruit dan weer de acties komen. Zo leren kinderen bv. dat als iets erg warm is je voorzichtig moet zijn omdat je je anders kunt branden. Het kind leert dus door de ervaringen die het opdoet. De zintuiglijke ontwikkeling is dus ook de basis voor de cognitieve ontwikkeling.
Bij alle activiteiten die wij ondernemen worden de zintuigen gestimuleerd. Door de verschillende materialen die we gebruiken voelen de kinderen de verschillen. Als we buiten wandelen staan we stil bij de verschillende geuren die we ruiken en de geluiden die we horen. Bij ons mogen de kinderen experimenteren met hun handen en materialen zoals: zand, water, klei, modder, verf, scheerschuim enz. We proeven verschillende smaken.

• De cognitieve ontwikkeling
Dit is het proces van het leren, dat wil zeggen het opnemen, verwerken en het opnieuw kunnen gebruiken van kennis en informatie. De ontwikkeling van het verstandelijk denken begint bij de ervaringen die een pasgeborene opdoet. In de loop van de ontwikkeling leert het kind de informatie steeds beter op te slaan in beelden, symbolen, begrippen en onderlinge verbanden. Door telkens vier weken aan een bepaald thema te werken geven wij de kinderen de kans om langzaam te wennen, kennis te laten maken en te leren over het thema met de daarbij horende onderwerpen. In de loop van het thema breiden we het thema steeds meer uit zodat de kinderen meer over het onderwerp weten en dit door de herhaling ook blijven onthouden. Hierbij gebruiken we allerlei ‘instrumenten’ zoals: liedjes zingen, uitstapjes maken, knutselen, kijkplaten, boekjes, puzzels, spelletjes doen, speelgoed wat afgestemd is op het thema en hoeken die volgens het thema worden ingericht zodat de kinderen hiermee rollenspellen kunnen spelen

• De creatieve ontwikkeling
Deze ontwikkeling heeft kortweg te maken met de volgende drie aspecten:
1. het vermogen/behoefte tot nieuwsgierigheid,
2. probleemoplossend denken en/ of handelen
3. creëren.
Deze drie volgen elkaar in willekeurige volgorde op en kunnen meerdere keren binnen een creatief proces voorkomen. De creatieve ontwikkeling helpt bij het denken buiten de kaders; out of the box denken. Het mooie van een kindergeest is dat deze nog niet denkt dat iets op een bepaalde manier hoort (conventies kennen)
Wij geven het kind de ruimte om zelf te ontdekken en te experimenteren. Wij bieden speelgoed aan dat uitnodigt om te ontdekken en de fantasie prikkelt.
Wij wijzen de kinderen niet op de ‘bedoeling’ van de manier waarop er met het speelgoed gespeeld moet worden. Op deze manier stimuleren we het experiment en het onderzoek van het kind en werken we conventies tegen.
Wij leggen geen onnodige conventies op; een neus van een clown mag ook op zijn kin zitten, het gras mag best paars zijn en als je een boom nadoet hoef je echt niet perse stil te staan. We grijpen niet gelijk in als er een probleem ontstaat maar kijken in eerste instantie hoe het kind dit oplost of we vragen het kind hoe hij dit gaat oplossen. Wanneer er antwoorden komen die niet zullen helpen, benoemen we hierbij dat het slim bedacht is en helpen het kind op weg naar een andere oplossing.

• De spelontwikkeling
Spelen is erg belangrijk in de ontwikkeling van het kind. Met spel worden er diverse situaties en vaardigheden geoefend zowel op motorisch, als op cognitief gebied. Het kind verwerft essentiële vaardigheden zoals; ruimtelijk inzicht, samenwerken, eerlijk spelen enz.
Daarnaast zorgt het voor ontspanning en plezier, kunnen de kinderen even ‘ontladen’ en verwerken ze ervaringen.
Daarom geven wij de kinderen voldoende mogelijkheden om zowel binnen als buiten te spelen.
Wij bieden o.a. de volgende spellen aan:
– Bewegingsspel: Fietsen, ballen, dansen op muziek, tikkertje enz.
– Constructiespel: blokken, lego, puzzels, trein, enz.
– Exploratiespel: verven, kleien, plakken, spelen met water en zand, enz.
– Sociaalspel: kringspellen, bordspelletjes, liedjes zingen enz.
– Fantasiespel: verkleden, poppenhoek, themahoek, rollenspellen enz.

• De taalontwikkeling
Taal speelt een grote rol in ons leven. Daarom is het van groot belang dat wij van kleins af aan al tegen het kind praten, liedjes zingen, woordjes leren en verhaaltjes voorlezen. Door middel van de taal kan uw kind ook zijn gedachten en gevoelens beter onder woorden brengen.
Wij stimuleren de taalontwikkeling door de verschillende thema’s die we behandelen. We benoemen de dingen die we doen, lezen verhaaltjes voor, zingen liedjes. We reageren enthousiast en tevreden over de eerste woordjes van het kind. Als een kind een woord niet goed uitspreekt geven we een compliment en zeggen het woord dan na op de juiste manier.

• De sociaal- emotionele ontwikkeling
Dit is de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. Hierbij hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het temperament van het kind. De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen, het ontwikkelen van positief gedrag en het gebruiken van vaardigheden ten opzichte van de medemens. Het kind leert de omgangsregels en de relatie tussen mensen. De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en van anderen te begrijpen en daar goed mee om te gaan.
We laten het kind merken dat we enthousiast zijn als het kind aan het ontdekken is. En we reageren positief als het kind iets goed doet. We benoemen de gevoelens die kinderen laten zien; “Kijk, Esra huilt omdat ze verdrietig is, ze is haar knuffel kwijt”.
Of ; “Je bent boos, omdat Jan je fiets heeft afgepakt”. We houden goed in ons achterhoofd dat wij als pedagogisch medewerker een voorbeeldfunctie hebben. We lezen boekjes om de gevoelens van anderen te herkennen en reageren hierop. We geven het kind de ruimte om vrij te spelen met andere kinderen, bij een conflict tussen de kinderen wachten we eerst even af hoe ze het zelf oplossen en begeleiden pas als de kinderen er zelf niet uitkomen. De kinderen leren op dit gebied het meeste van elkaar.

Oudercontacten

De ouders geven ons het vertrouwen om de zorg en begeleiding van hun kind over te nemen tijdens hun afwezigheid. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen is een goede samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerksters van essentieel belang. Hierbij is ons belangrijkste doel dat de thuissituatie en de kinderopvangsituatie voor het kind zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. De ouder kent zijn kind het beste, het is daarom noodzakelijk dat de ouders de gelegenheid krijgen om hun wensen met betrekking tot de verzorging en de begeleiding van het kind over te dragen aan de pedagogisch medewerkers. Bij  L.O.L kinderopvang zorgen wij er daarom voor dat ouders zich bij ons net zo thuis en welkom voelen als de kinderen. Door een laagdrempelige, gemoedelijke sfeer te creëren zullen ouders gemakkelijker aan kunnen geven als zij ergens tegen aan lopen of misschien een leuk idee hebben. In overleg is heel veel mogelijk en we willen dan ook de ouders zoveel mogelijk betrekken bij de opvang van de kinderen. We nemen ruim tijd voor de overdracht bij brengen en halen van het kind.

Heen en weer schriftje

Voor de kinderen van 0 tot 1 jaar werken wij met een heen en weer schriftje. Bij deze leeftijdscategorie is de overdracht van thuis naar de opvang als ook van de opvang naar thuis m.b.t. . voeding en slapen erg belangrijk. Elke dag schrijven wij in de schriftjes een korte overdracht naar de ouders en wij vinden het prettig als de ouders ook voor ons een overdracht in het schriftje schrijven.
Omdat het schrijven van de schriftjes een tijdrovende zaak is hebben wij besloten om tot 1 jaar de schriftjes van de kinderen dagelijks te schrijven. Na 1 jaar moeten de kinderen wel hun schriftje mee blijven nemen. Als er bij het kind bijzonderheden zijn dan schrijven wij dit op in het schriftje,

What’s App

Een ouder kan zich opgeven voor een groeps app van L.O.L kinderopvang. Via deze groeps app houden we ouders op de betreffende dag op de hoogte over de gang van zaken op de groep. Zo zullen we af en toe een foto of filmpje sturen van een activiteit die we gedaan hebben of kunnen we een leuke uitspraak van een kind versturen.

Nieuwsbrief

Eén keer per kwartaal (of vaker indien nodig) ontvangen alle ouders een nieuwsbrief van L.O.L kinderopvang. Deze nieuwsbrief bevat actuele mededelingen, wetenswaardigheden, informatie enz.

10 minuten gesprekken

Twee keer per jaar rond juni en november nodigen wij alle ouders uit voor een 10 minutengesprek. Hierin bespreken we o.a. de halfjaarlijkse rapportages, het algehele welbevinden van het kind en andere zaken die ter sprake komen.

Privacy

L.O.L kinderopvang gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Wij registreren een aantal gegevens van het kind die van belang zijn voor een goede opvang. Deze gegevens worden door de ouders ingevuld op het inschrijfformulier.
Zonder toestemming van ouders wordt er geen informatie doorgegeven aan derden. Alle privé gegevens zoals, adres, telefoonnummer, kindgegevens, rapportages e.d. worden opgeborgen in een kast en zijn alleen beschikbaar voor de pedagogische medewerkers die er zorgvuldig mee om gaan.

Oudercommissie

De oudercommissie heeft een adviserende functie waarmee de medezeggenschap van ouders word versterkt. Zij heeft adviesrecht over:
• Het bieden van verantwoorde kinderopvang
• Het pedagogisch beleid
• Algemeen beleid op het gebied van opvoeding,veiligheid en gezondheid,de openingstijden, beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten, vaststelling /wijzigingen van de behandeling van klachten, wijziging van de kosten van de kinderopvang.
• Het inbrengen van nieuwe ideeën

De oudercommissie komt ten minste vier keer per jaar bijeen. Indien nodig wordt er eerder een bijeenkomst gepland.
Het is voor ouders altijd mogelijk om contact op te nemen met de oudercommissie. De adressen en telefoonnummers zijn aanwezig op de locatie.
Het reglement voor de oudercommissie ligt ter inzage op de locatie.

Klachtenreglement

Wanneer een ouder een klacht heeft hopen wij dat de ouder dit aangeeft bij de betreffende pedagogisch medewerksters. Op deze manier kunnen we de klacht bespreken en een oplossing bedenken waardoor de klacht naar tevredenheid wordt opgelost. Daarnaast is het mogelijk om de klacht te bespreken met de oudercommissie.
Mocht de klacht dan nog niet opgelost zijn, dan kan men naar een onafhankelijke geschillencommissie. Zij zullen de klacht verder afhandelen volgens het protocol. Ouders hebben ook de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de geschillencommissie.
Het klachtenreglement ligt ter inzage op de locatie.

Activiteiten

Thema’s

Elke maand werken we met een ander thema. Hierbij willen we wel opmerken dat een thema wel een verlenging kan hebben van twee weken.
De thema’s worden aangekondigd op het bord  en ook de ruimte zal zoveel mogelijk in het teken staan van het thema.
We kiezen een thema aan de hand van de belevingswereld van het kind en de omgeving. En bieden vanuit het gekozen thema een uitdagend programma aan. Hierbij letten we op de ontwikkeling van het kind en passen het programma aan, aan kinderen die eventueel extra uitdaging nodig hebben.
Alle kinderen werken mee aan hetzelfde thema, natuurlijk passen wij onze activiteiten aan, aan de leeftijd van het kind.

Uitjes

Bij elk thema horen één of meer uitjes. Onder een uitje kan verstaan worden een wandeling door het bos, maar ook een gerichte excursie naar de molen.
We houden ouders op de hoogte d.m.v. het bord in de gang en zo nodig vragen we ouders om toestemming.
We vragen ouders ook als we extra handen nodig hebben bij een uitje.

Kind volgsysteem

Voor ons als pedagogisch medewerkers is het belangrijk het kind te volgen via een volgsysteem. Dit doen we om vroegtijdig eventuele achterstanden of andere ontwikkelingen te ontdekken. We werken samen met het paramedisch kindercentrum in Zweeloo.
In het volgsysteem kijken we naar
– De sociale emotionele ontwikkeling
– Zelfredzaamheid
– Speel- en leerontwikkeling
– Taalontwikkeling
– Motoriek

We beschrijven één keer in het half jaar een verslag over deze ontwikkelingen van elk kind persoonlijk. Ouders worden elk halfjaar uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek, hierin wordt de map ,waarin de halfjaarlijkse verslagen, knutselwerkjes en het wie ben ik rapportje bewaard worden, besproken.
Aan de hand van een uitgebreid overdrachtsformulier doen we de overdracht persoonlijk naar de basisschool en krijgen de ouders het boekwerk mee als afsluiting van de baby- peuterperiode.

We willen hierbij wel benadrukken dat het om een persoonlijke ontwikkeling van het kind gaat. Elk kind ontwikkelt zich weer anders en op zijn of haar eigen niveau.
We laten kinderen in hun waarde wat betreft het tempo van ontwikkelen, maar stimuleren en dagen uit waar het kan.

 

Maaltijden

Het gebruik van de maaltijden en tussendoortjes is een gezamenlijke activiteit. Het gaat niet alleen om het eten en drinken, maar ook om het contact met elkaar en het motiveren van de zelfredzaamheid door bv. te helpen bij het tafeldekken en door zelf te kiezen wat je op je brood wil.
Wij bieden de kinderen de volgende voeding aan:
• Melk, optimel, roosvicee en diksap.
• Crackers, soepstengels, rijstewafels, en kleine koekjes.
• Fruit/ groente
• Bruin brood
• Hartig beleg
• Zoet beleg
• Bij speciale gelegenheden trakteren wij de kinderen op de wat luxe dingen zoals; yoghurt drank, chocomelk, luxe broodjes ect.
Wanneer kinderen dieetvoeding gebruiken overleggen we met ouders of de ouders deze voeding zelf meenemen of dat het kinderdagverblijf de voeding inkoopt.

‘s Morgens hebben de kinderen de mogelijkheid om bij ons te ontbijten.

Aanmelding en het wennen

Wanneer ouders zich aanmelden voor de opvang van hun kind, wordt er een intake/ kennismakingsgesprek gepland. Dit kan op de locatie maar ook bij de ouders thuis. Tijdens dit gesprek bespreken we de werkwijze van L.O.L kinderopvang en worden de gegevens en alles wat wij moeten weten over het kindje besproken.
Voor het kind is het belangrijk dat het de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen van de groep leert kennen. Voor de ouders is het fijn om de pedagogisch medewerkers te laten weten op welke manier zij het beste met uw kind om kunnen gaan. Elk kind krijgt een eigen mentor, dit zullen we aangeven tijdens het intakegesprek. De mentor is verantwoordelijk voor de kindmap die elk kind krijgt. Hierin staan de halfjaarlijkse verslagen over de ontwikkelingen en welbevinden van het kind,  Ook foto’s en werkjes kun je erin terug vinden. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor de ouders. tijdens de tienminuten gesprekken zullen we evalueren hoe het mentorschap gaat en of er nog iets is waar we samen aan kunnen werken,  We vinden het belangrijk dat ieder kind de tijd krijgt die het nodig heeft om te wennen. We vinden dat ieder kind minstens twee dagdelen moet komen wennen maar omdat er ook ouders en kinderen zijn die meer wenmomenten nodig hebben plannen we in overleg met de ouders een wenschema. Op deze manier spelen we in op de individuele behoeften van ouders en kind. Wenmomenten zijn belangrijk omdat;
* Het kind raakt vertrouwt met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, het kinderdagverblijf , de leidsters en de andere kinderen.
• De ouders raken vertrouwd met de nieuwe situatie en kunnen zo een goede verstandhouding met de pedagogische medewerkers opbouwen
• Zaken zoals voedingsschema’s, slaapritmes en omgang met het kind, thuis en in het kinderdagverblijf kunnen zo goed op elkaar afgestemd worden.

Tijdens het intakegesprek zullen we de ouders op de hoogte stellen over onze werkwijze en samenwerking met de basisschool. Aan het eind van elke peuterperiode zullen we tijdens een gesprek de overdracht ,die we persoonlijk willen doen aan de basisschool, bespreken met de ouders. De ouders kunnen dan schriftelijk toestemming geven zodat wij de overdracht mogen doen.

Extra opvang/ruilen

Extra opvang/ ruilen kan aangevraagd worden bij de houders van het kinderdagverblijf. Extra opvang en ruilen is mogelijk indien de groepsbezetting het toelaat. Vakantiedagen/ feestdagen ruilen is niet toegestaan.

Zindelijk worden

Ieder kind ontwikkelt zich op eigen wijze en in zijn eigen tempo. Dit geldt ook voor het zindelijk worden. Een kind wordt zindelijk als het daar zelf aan toe is. Alle peuters vanaf 2,5 jaar doen automatisch mee met het zindelijkheidsprogramma. Dit houdt in dat we standaard na de eet en drink moment naar de wc gaan. De kinderen worden dan door elkaar gestimuleerd omdat ze elkaar naar de wc of naar het potje zien gaan. We stimuleren de kinderen ook om gebruik te maken van het toilet. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van een beloningssysteem.

Feest vieren

Bij kinderdagverblijf L.O.L wordt er veel aandacht besteed aan de reguliere feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen.
Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de verjaardagen en geboortes van een broertje of zusje.

Basisschool

Als een kind 4 jaar wordt gaat het naar de basisschool. Voor de vierde verjaardag plannen wij een evaluatiegesprek met de ouders en tijdens dit gesprek bespreken wij het overdrachtsformulier  die wij van het betreffende kind hebben gemaakt. Naar aanleiding overdracht ,die ondertekend is door de ouders, dragen wij de overdracht mondeling aan de desbetreffende basisschool over. Door een goed en regelmatig contact te onderhouden met beide basisscholen in Aalden kunnen wij aansluiten op de wensen van de leerkrachten. Dit contact  bestaat uit 4 keer per jaar  een onderbouwoverleg. Doordat we een ruimte hebben tussen de basisscholen is het contact versterkt. We overleggen makkelijker en komen geregeld bij elkaar op de groep/in de klas kijken.De doorgaande leerlijn is nog beter geworden.

Spenen en knuffels

Een speen of een knuffel kan voor een kind erg belangrijk zijn. Het kan een kind ondersteunen bij het slapen gaan of om te troosten bij verdriet. Het kind leert bij ons om bij binnenkomst de speen of knuffel in zijn bak te leggen tot het tijd is om naar bed te gaan.
Op deze manier wordt het kind door zijn speen of knuffel niet belemmerd in zijn spel of taalontwikkeling. Mocht het kind behoefte hebben aan troost bij verdriet dan is de knuffel of speen altijd bij de hand.
Ziekte van het kind
Als een kind ziek is, voelt het zich het prettigst in zijn eigen huis. Een kind dat ziek is heeft behoefte aan rust. Op het kinderdagverblijf zal een ziek kind niet de aandacht kunnen krijgen die het op dat moment nodig heeft.
Onder ziek zijn verstaan wij:
• Koorts, de temperatuur van het kind is 38,5 graad of hoger
• Indien een kind een besmettelijke kinderziekte heeft dan volgen wij het protocol op dat de GGD bij deze ziekte voorschrijft. Vaak is het besmettingsgevaar al voorbij als de ziekte zich openbaart en kunnen de kinderen gewoon op het kinderdagverblijf komen. Waarneer het kind ziek is en de ouder twijfelt adviseren wij altijd even te overleggen met de pedagogisch medewerksters
• Als het kind ziek wordt op het kinderdagverblijf zullen wij hiervan altijd de ouders op de hoogte stellen en samen overleggen welke stappen we verder zullen ondernemen.

Gebruik van medicijnen

Pedagogisch medewerkers kunnen indien nodig medicijnen geven aan de kinderen.
Om uit te sluiten dat de pedagogisch medewerkers persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele gevolgen van het toedienen van medicijnen aan de kinderen, moeten ouders/ verzorgers schriftelijk toestemming geven via een geneesmiddelen overeenkomst.

Halen en brengen

Wij hanteren geen vaste haal en breng tijden tijdens de dagopvang, Toch vragen wij ouders om rekening te houden met ons dagprogramma. Wij willen graag om 9.00 uur beginnen en dan is het prettig dat alle kinderen er zijn.
Wij zijn vaak op pad met de kinderen. Dus als ouders op afwijkende tijden komen halen of brengen dan is het voor ons prettig om hiervan op de hoogte te zijn zodat we er rekening mee kunnen houden. Voor het peuterpogramma geldt dat kinderen om 8.30 uur aanwezig moeten zijn en om 11.30 uur weer gehaald kunnen worden.

Kleding

Doordat wij een ondernemend en uitdagend programma aanbieden is het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten. Ook kleding en schoeisel hoort hierbij. Wij gaan elke dag een frisse neus halen en zijn ook buiten actief bezig. We vragen ouders om de kinderen reserve kleding en laarsjes mee te geven zodat de kinderen ongestoord kunnen ontdekken.

Voldoen aan de landelijk gestelde eisen

GGD

De GGD staat voor Gemeentelijke gezondheidsdienst. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit in de kinderopvang en het handhaven van de wet kinderopvang. Zij schakelen inspecteurs van de GGD in om toezicht uit te voeren. Er zal jaarlijks een controle van de GGD plaatsvinden. Het inspectierapport ligt ter inzage bij L.O.L kinderopvang.
De GGD controleert het volgende:
• Ouders en informatie
• Personeel
• Veiligheid en gezondheid
• Accommodatie en inrichting
• Groepsgrote en leidster/ kind ratio
• Pedagogisch beleid en praktijk : klachten

Brandveiligheid

Het gebouw voldoet aan de eisen en voorschriften t.a.v. de brandveiligheid. Er zijn voldoende blusmiddelen en er zijn voldoende vluchtwegen.Vier  keer per jaar oefenen we met de kinderen een ontruiming zodat de kinderen weten wat ze bij een ontruiming moeten doen en houden we van elke ontruimingsoefening een logboek bij zodat we kunnen zien wat we eventueel moeten veranderen om de ontruiming beter te laten verlopen.

Bij ongevallen en rampen

L.O.L kinderopvang is voorzien van een calamiteitenplan. De pedagogisch medewerkers weten precies wat ze moeten doen in geval van nood. Bij ongevallen wordt eerst gekeken naar de ernst van het ongeval. Twee pedagogisch medewerksters zijn in het bezit van een BHV diploma. Als het om een spoedsituatie gaat handelen wij natuurlijk direct. De ouders worden  zo snel mogelijk ingelicht. Na het ongeval wordt er door de pedagogisch medewerker een ongevallen registratieformulier ingevuld. Het ongeval zal met alle medewerkers worden geëvalueerd, er worden evt. maatregelen getroffen zodat het ongeval de volgende keer evt. voorkomen kan worden. Deze acties worden verwerkt in onze risico inventarisatie.

Risico inventarisatie

Om risico’s op veiligheid en gezondheid te verkleinen maken wij ieder jaar een risico inventarisatie. Zijn er in de loop van het jaar risico’s die ons opvallen of die zich hebben voorgedaan dan zullen wij gelijk de risico inventarisatie hierop aanpassen en aangeven hoe wij het betreffende risico willen voorkomen.

Hygiëne

Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen en handelwijzen die ervoor zorgen dat mensen gezond blijven. De hygiëne is daarom van groot belang. Wij zorgen voor een goede hygiëne door o.a. de volgende punten:
• Persoonlijke hygiëne
• Het dagelijks schoonmaken van de ruimtes (zowel, binnen als buiten)
• Kinderen hebben hun eigen bedje met eigen beddengoed dat zeker 1 keer in de week gewassen wordt
• Regelmatig handen wassen: voor en na het eten, na de wc-gang, na het buiten spelen en zo nodig vaker
• Het wekelijks schoonmaken van het speelgoed en indien nodig vaker
• Hygiënische omgang met voedsel. ( b.v het voedsel af dekken, schone ondergrond bij het bereiden van voedsel, datum controle)

Ons hygiëne protocol ligt ter inzage op de groep.

 

Pedagogisch beleidsplan

Buitenschoolse opvang 

Met het pedagogisch beleid Buitenschoolse Opvang (Bso) willen wij richting geven aan het handelen van de pedagogisch medewerkers in het belang van het welbevinden van het kind. Het beleid is een leidraad voor pedagogisch medewerkers en biedt houvast bij hun dagelijkse omgang met de kinderen.

Het pedagogisch beleid geeft ouders van de kinderen die naar de bso gaan inzicht in onze werkwijze en de omgang met de kinderen.

ook instanties die betrokken zijn zoals de gemeente en de GGD krijgen op deze manier inzicht in onze pedagogische werkwijze.

Organisatie

L.O.L. kinderopvang is een kleinschalige zelfstandige organisatie die opvang biedt aan kinderen van 0-12 jaar.

De opvang is gevestigd in Aalden aan de paardelandsdrift 13 in een multifunctioneel centrum.

De kinderopvang biedt dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar, peuteropvang voor kinderen van 2,5 – 4 en buitenschoolse schoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

De eigenaren van L.O.L. kinderopvang zijn Janneke Nijboer-vanLaar en Esther Manting. Beide fulltime werkzaam op de groepen.

Het initiatief voor de oprichting van L.O.L. kinderopvang komt voort uit de wens van beide houders om een eigen visie en beleid te formuleren en uit te voeren.

Dit heeft geleid tot een eigen kleinschalige kinderopvang waarbij het kind centraal staat en waarbij het kind opgevangen wordt in een warme huiselijke omgeving.

L.O.L. kinderopvang wil in goed overleg met ouders een bijdrage leveren aan de persoonlijke, lichamelijke emotionele en sociale ontwikkeling van de kinderen.
De visie van L.O.L. kinderopvang staat voor het unieke van elk kind!

Elk kind is uniek en heeft een eigen karakter. De omgeving beïnvloedt de ontwikkeling van het kind maar andersom ook, er is voortdurend een wisselwerking tussen kind en omgeving.
De buitenschoolse opvang biedt een veilige en verantwoorde opvang aan en draagt bij aan de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen.

De kinderen krijgen de ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen en op hun eigen manier te ontwikkelen in een veilige en uitdagende omgeving

Uitgangspunten van de organisatie

 Om ons doel te bereiken, hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd. In onze uitgangspunten hebben we beschreven wat de kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen en vooral plezier te hebben.

De volgende uitgangspunten vormen de basis van de opvang na school en in de vakanties.

– We benaderen kinderen met respect. We luisteren en kijken goed naar elk kind afzonderlijk want elk kind heeft andere behoeftes.

– We benaderen kinderen positief, complimenten zijn hierin erg belangrijk,

– Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich prettig en veilig voelen in de omgeving en met de pedagogisch medewerkers.

– Wij willen het kind uitdaging bieden en kansen geven om zich verder te ontwikkelen

– Wij bieden uitdaging aan elk kind doormiddel van sport, spel, (veelal buiten), inrichting en speelgoed.

– Wij willen dat de kinderen meedenken in de vorm van activiteit en we sturen zo nodig. 

 

 1. De buitenschoolse opvang 

De bso biedt opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar.

Bij de bso beschikken we over 22 kindplaatsen.

Na schooltijd maken we gebruik van verschillende ruimtes voor activiteiten.

Op donderdag hebben we de beschikking over de sporthal en geven we sportlessen.

Op onze buitenschoolse opvang wordt tijdens het spelen rekening gehouden met de verschillende behoeftes van de kinderen.

De pedagogisch medewerkers bereiden een aantal activiteiten voor waaruit de kinderen kunnen kiezen. Bij het uitvoeren van deze activiteiten ( buiten de sporthal om) kan de groep gesplitst worden in een subgroep. Omdat er voldoende pedagogisch medewerkers op de groep staan is er begeleiding bij dit subgroepje zodat elk kind voldoende aandacht krijgt en de pedagogisch medewerker is dan verantwoordelijk voor deze subgroep.

Wij kiezen er bewust voor dat kinderen na school verplicht een activiteit kiezen zodat er geen “verveel”momenten zijn. Er worden voldoende activiteiten aangeboden waaruit gekozen kan worden. Op donderdag staat sport centraal en alle kinderen gaan mee voor een actieve middag. Na een uur sporten wordt gekeken of er kinderen zijn die behoefte hebben aan een rustige activiteit. Deze kinderen kunnen dan terug naar het Bso lokaal voor een rustige activiteit.

Wij zijn veel buiten en stimuleren de kinderen dan ook om veel naar buiten te gaan, dit doen we ook door buitenactiviteiten te organiseren.

Het aantal pedagogisch medewerkers op de groep hangt af van het aantal kinderen op de groep. Wij gebruiken hiervoor www.1ratio.nl voor de berekening.\

Wij streven ernaar om een extra pmér in te zetten zodat er voldoende aandacht is voor alle kinderen.

De bso is gevestigd in een klaslokaal en is ingedeeld in hoeken.

Deze hoeken zijn doormiddel van kasten afgebakend en in deze kasten ligt spelmateriaal waar de bso-ers zelf uit kunnen kiezen.

Er is een poppenhoek, puzzeltafel, bouwhoek, leeshoek en een grote tafel waar geknutseld en gegeten kan worden. In de ruimte is ook een laag aanrecht waar de kinderen zelf hun handen kunnen wassen. Er is een afgesloten kast waarin een koelkast staat en materiaal waar de kinderen niet zonder begeleiding mee mogen spelen. Er hangt een digibord in de ruimte.

In het speellokaal van de school is ruimte voor grondspelen en kunnen de kinderen mooie bouwwerken maken van lego enz.

Buiten maken we gebruik van de schoolpleinen van de scholen en zijn we vaak in het bos achter de scholen te vinden. De sportvelden zijn op loopafstand en gaan we graag heen.

2.1 Dagritme, structuur en werkwijze.
Het is voor alle kinderen belangrijk dat ze de structuur van de dag kennen.

Vaste momenten voor activiteiten, eten en drinken.

Kinderen leren deze structuur snel en pikken op wat andere kinderen doen. Hierbij horen natuurlijk de regels voor bepaalde afspraken en deze bespreken we met de kinderen en we wijzen ze op afspraken, Dit biedt de mogelijkheid voor kinderen om met de pmérs te overleggen om zelfstandig dingen te doen.

Als het gaat om afspraken maken met vriendjes of een activiteit buiten de bso om dat is dit altijd vooral overlegd met de ouders.
Om 14.00 uur komen de kinderen van de openbare school binnenlopen, pmérs zijn in de hal aanwezig om de kleuters op te vangen. Hierna volgt vrij spel en wachten we op de kinderen van de christelijke school die om 14.30 uur vrij zijn. Ook hier worden de kinderen opgehaald.

Aan tafel wordt dan gezamenlijk wat gedronken en eten we een koekje.

We bespreken de activiteiten en de kinderen kiezen een activiteit. Ongeveer om 16.00 uur wordt er weer wat gedronken en eten de kinderen een cracker. Hierna gaan we verder met de activiteit of kunnen de kinderen iets anders kiezen.

Vanaf 16.30 uur druppelen ouders binnen en om 18.30 uur sluit de bso.

Van dit schema wordt afgeweken indien er een uitstapje plaatsvindt en tijdens vakanties.

Dit dagritme is bekend bij de kinderen en pm’ers. We hebben huisregels en deze kennen de kinderen. De lijst met huisregels/afspraken hangt in de ruimte van de bso.

2.2. Wennen

Wanneer ouders een aanvraag doen voor buitenschoolse opvang biedt L.O.L. kinderopvang de mogelijkheid om te komen wennen. In overleg met de ouders kijken we naar de wenperiode die het kind nodig heeft. Ieder kind is verschillend en heeft ook een andere wenbehoefte. Dit kan een uurtje zijn maar ook twee middagen. Deze wenmomenten zijn kosteloos.

2.3. Leeftijdsgericht werken
We kijken bij activiteiten naar de leeftijden en niveau van kinderen. Elk kind is hierin verschillend en pm’ers zullen goed kijken naar het kunnen van een kind. Wij bieden voldoende verschillende activiteiten, spelmateriaal, speelgoed aan dat voldoet aan de behoeftes van ieder niveau.

2.4 Activiteiten

L.O.L. kinderopvang is een actieve bso die kinderen de mogelijkheid biedt om uit een ruim aanbod van buitenactiviteiten te kiezen. Uiteraard bieden we ook binnen activiteiten aan maar de stimulans ligt wel bij beweging en frisse buitenlucht.

Op de donderdagmiddag hebben we de sportbso waarbij we gebruik maken van de sporthal in het multifunctionele centrum.

Na het drinkmoment willen we dat kinderen kiezen uit de verschillende aangeboden activiteiten. Dit kan een voorbereidde activiteit zijn maar ook een boekje lezen in de leeshoek. We willen dat kinderen kiezen zodat er niet doelloos wordt rondgelopen.

Als kinderen keuzes maken moeilijk vinden dan helpen de pm’ers door te stimuleren tot activiteit wat past bij de behoeftes en niveau van het kind.

Bewust hebben we geen t.v. / spelcomputer in de ruimte staan zodat we kinderen activeren tot actieve activiteiten.Op de bso is voldoende spel en speelmateriaal dat voldoet aan de behoeftes van de leeftijd 4-12 jaar. L.O.L. kinderopvang vraagt kinderen geregeld of er iets aangeschaft moeten worden en verdiepen ons in de hypes van het moment.

2.5. Uitstapjes

In de vakanties worden er andere grotere activiteiten bedacht door de pm’ers en daar horen ook de uitstapjes bij. We kijken bij de uitstapjes naar de leeftijden en behoeftes van de kinderen. Ouders worden tijdens de intake uitgebreid geïnformeerd over uitstapjes en voor de vakanties ook op de hoogte gebracht van het uitstapje.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze uitstapjes.

Tijdens de uitstapjes wordt er uiteraard gekeken naar het kindratio maar ook naar de mogelijkheid voor extra begeleiding.

Tijdens uitstapjes bereiden we ons altijd goed voor, ouders kunnen ons ten alle tijde bereiken op een 06 nummer en we nemen een EHBOdoos mee.

Eventuele medicijnen van kinderen vallen hier ook onder.

2.6 Overdracht en contact ouders

Communiceren met ouders vindt L.O.L kinderopvang van groot belang. Hierbij de denken we aan het welbevinden van het kind. Tijdens het haalmoment is er bij ieder kind een contactmoment met de ouders. Tijdens dit moment vertellen we hoe de dag verlopen is en hoe het is gegaan met het desbetreffende kind. Door onze laagdrempelige opvang lopen ouders makkelijk bij ons binnen en wij tonen interesse in ouders. De houders zijn bijna 24 uur per dag bereikbaar voor ouders, dit kan via een app, telefoontje of mail. Persoonlijk contact vinden wij het belangrijkste. Als er behoefte is voor een gesprek met een ouder dan is dit ten alle tijde mogelijk.

We werken met een groeps what app zodat ouders de hele dag op de hoogte zijn van de activiteiten die we doen met de kinderen.

Tijdens de intake worden ouders geïnformeerd over de communicatie.

4 keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief voor alle ouders.

2.7 Ouderraad en klachten

L.O.L. kinderopvang heeft een ouderraad. de ouderraad heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van de opvang te behartigen.

Als een ouder ontevreden is over de werkwijze of andere zaken dan wordt verzocht dit in eerste instantie met de houders te bespreken. ( dit is niet verplicht) Ouders kunnen de klacht ook schriftelijk indienen. Leidt dit niet tot een bevredigende afhandeling dan kan de ouder zich wenden tot de geschillencommissie kinderopvang.

Voor een uitgebreide beschrijving van de manier waarop wij met klachten omgaan, verwijzen wij u naar de klachtenregeling.

2.8 Omgaan met pest gedrag

We volgen het protocol dat ter inzage op de groep ligt.We hebben op de bso een duidelijke regel dat kinderen elkaar niet mogen pesten. de pm’er is extra alert op het kind dat eventueel gepest wordt. Het gepeste kind wordt serieus genomen, krijgt aandacht en steun. Het gepeste kind krijgt de mogelijkheid zijn nare gevoelens en ervaringen te uiten

2.9 Omgaan met het zieke kind

Indien een kind ziek op de bso arriveert of daar ziek wordt, neemt de pm’er contact op met de ouders. Er wordt afgesproken door wie en wanneer het kind gehaald wordt.

Als er een kind tijdens de bso uren een ongeval krijgt dan wordt het kind beoordeeld door een bhv’er en biedt eerste hulp aan. Als er verdere medische hulp nodig is zal de bhv’er contact zoeken met huisarts, tandarts of er wordt eventueel een ambulance gebeld. In alle gevallen wordt er contact opgenomen met de ouders.

Het ongeval wordt geregistreerd in het ongevallen register.

2.10 Protocollen

Alle protocollen zijn aanwezig op de groep. De pm’ers zijn op de hoogte van de protocollen en zijn verplicht te werken aan de hand van deze protocollen. Tijdens de teamvergaderingen worden protocollen besproken.

De risico inventarisatie wordt tijdens de teamvergadering besproken en of aangepast.

Alle medewerkers werken volgens de huisregels en wijzen elkaar op eventuele afspraken.

2.11 Werken volgens het vier ogen principe

Pm’ers werken niet alleen op de groep tenzij de groep zo klein is dat er volgens het kindratio er 1 pm’er gewerkt kan worden.Ten alle tijde staat de deur open van de ruimte en geregeld komt een collega van het kdv binnen lopen. De ruimte bestaat uit veel raamwerk naar buiten en naar het toilet. Omdat de ruimte een klaslokaal is tussen andere lokalen die in gebruik zijn door de school, lopen er veel leerkrachten rond en kunnen binnen lopen zonder te kloppen.

Stagiaires vullen pm’ers aan tijdens de bso momenten. Bij uitstapjes gaan we altijd naar openbare plekken met veel volwassenen en kinderen. Bij uitstapjes naar een bos zorgen we voor twee pm’ers. Zij zijn altijd bereikbaar via mobiele telefoon en worden dan ook geregeld gebeld door de houders.

Verder volgen wij het protocol over het vier ogen principe. Deze ligt ter inzage op de groep.

3 De rol van pedagogisch medewerkers

 Op de Bso wordt gewerkt met beroepskrachten en medewerkers in opleiding. De medewerkers in opleiding worden intensief begeleid door praktijkbegeleiders. Op de bso wordt een medewerker altijd als boventallig ingezet is en is niet verantwoordelijk.

De pedagogisch medewerkers geven inhoud aan de pedagogische uitgangspunten en de opvoedingsdoelen binnen de organisatie. Het open werken vraagt een flexibele en professionele werkhouding van de pedagogisch medewerkers en het leeftijdsgerichte en thematische werken vraagt om enthousiasme en inlevingsvermogen.

L.O.L. kinderopvang werkt aan competenties en opvoedingsdoelen van pedagogisch medewerkers.

De competenties voor de pedagogisch medewerkers zijn;

– De ontwikkeling van het kind stimuleren

– klantgericht en kwaliteitsgericht werken

– flexibel zijn en een lerende houding hebben

– samen werken en betrokken zijn bij het hele team

– een proactieve houding hebben en creatief zijn

– organisatie vermogen hebben

De opvoedingsdoelen voor de pedagogisch medewerkers zijn;

– veilig en vertrouwd voelen

– uitdaging, verwondering en ontdekking

– gelegenheid tot het ontwikkeling van persoonlijke competentie

– gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie

– waarden en normen

 1. Ruilen of extra opvang

 Als ouders een dag willen ruilen of een dag extra opvang willen afnemen, kunnen ze dit kenbaar maken via de app ( van Janneke of Esther), mail of mondeling.

Er wordt gekeken of de kindleidster-ratio het toelaat. Indien mogelijk zal er direct een bevestiging verstuurd worden of er wordt mondeling overeen gekomen.

Flexibele opvang is ook mogelijk. Wij ontvangen graag 4 week van te voren een rooster.

 1. L.O.L. kinderopvang als leerbedrijf

 

L.O.L. kinderopvang is een gecertificeerd leerbedrijf. Wij staan open voor het begeleiden van toekomstige pedagogisch medewerkers.

De stagiaires worden begeleidt door gediplomeerde leidsters. Onze begeleiders hebben een speciale training gevolgd om stagiaires zo professioneel mogelijk te begeleiden.

Stagiaires staan niet alleen op de groep en zijn niet verantwoordelijk. Stagiaires worden als overtallig ingeroosterd. Stagiaires volgen de regels die we hanteren als een stagiaire op de groep staat. De eerste weken zal dit vooral observeren zijn en daarna breidden we de taken uit. Hierbij kijken we naar de ervaringen van de stagiaire en naar het niveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzien januari 2018